top of page
dreamstime_l_52743239.jpg

AMOS

Amsterdamse modern orthodoxe sjoel

De Stichting AMOS en de sjoelvereniging AMOS

 

We leggen hier graag in het kort uit wat het verschil is tussen de Stichting Amsterdamse Modern Orthodoxe Sjoel en de NIHS-sjoelgemeenschap AMOS.

 

In 2011 is de stichting AMOS als zelfstandige stichting opgericht met als doel het organiseren van sjoeldiensten en andere activiteiten om de Joodse Gemeenschap in Groot-Amsterdam te versterken. De stichting heeft geen leden maar AMOS-vrienden. Deze vrienden hebben toegezegd jaarlijks een bedrag van tenminste €300 te zullen schenken. De stichting heeft een ANBI en alle schenkingen zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar. Het bestuur van de stichting wordt op dit moment gevormd door:

Doron Sanders, voorzitter
Jonathan Mouwes, secretaris
Daniëlla Eitje, penningmeester

Sharon Weijel, tweede penningmeester

Jalon Salomon, lid

Elishewa Mehlman, lid

Eldan Santcroos, lid.

 

 

In 2013 heeft AMOS ingestemd met het verzoek van de NIHS om, onder de voorwaarde van het behoud van zelfstandigheid, zich aan te sluiten bij de NIHS. De NIHS heeft gekozen voor een constructie waarbij iedere sjoel een eigen sjoelgemeenschap binnen de NIHS heeft. Omdat AMOS al als een zelfstandige stichting opereerde, is ervoor gekozen dit voort te zetten. Alle activiteiten vinden zodoende vanuit de stichting plaats.

 

Het bestuur van de NIHS-sjoelgemeenschap AMOS wordt op dit moment gevormd door:

Doron Sanders
Eldan Santcroos

Elishewa Mehlman

Jalon Salomon

Sharon Weijel,

en komt jaarlijks bijeen.
De sjoelgemeenschap ontvangt jaarlijks vanuit de NIHS een vergoeding voor elk NIHS-lid dat aangeeft lid te willen zijn van de sjoelgemeenschap AMOS.

Jaarlijks neemt het bestuur van de sjoelgemeenschap het besluit om alle ontvangen gelden van de NIHS te schenken aan de stichting voor de uitoefening van haar activiteiten. De sjoelgemeenschap ontvangt geen andere gelden dan van de NIHS en neemt geen andere besluiten. Zoals hierboven vermeld, vinden alle activiteiten plaats vanuit de stichting.

 

Voor verdere vragen, verzoeken wij contact met ons op te nemen door het sturen van een mail naar: info@amossjoel.nl

OVER AMOS

 

Het antwoord is niet zomaar te geven: AMOS moet je samen beleven om het goed te begrijpen. Het beste antwoord is dus gewoon een keer naar een van onze activiteiten te komen en AMOS mee te beleven.

Als je toch wat beter voorbereid wilt zijn over wat je bij AMOS kunt verwachten hieronder kort de pijlers van AMOS = AMSTERDAM MODERN-ORTHODXE SJOEL

SJOEL: AMOS IS EEN SJOEL VOOR IEDEREEN

We zijn in 2011 met AMOS gestart vanuit de behoefte om het Jodendom en daarmee ook het sjoelgebeuren tot iets te maken waarbij iedereen zichzelf kan zijn. Waarbij iedereen, vaste en incidentele bezoekers, vroom en vrij, jong en oud van harte welkom is en vooral gelijk is. De gelijkwaardigheid van een ieder ongeacht levensstijl, kapitaalkrachtigheid, positie en kennis binnen het sjoelgebeuren vormt voor AMOS de basis van het joodse denken.

Niemand is te vroom, niemand is niet vroom genoeg.

AMOS wil iedereen de mogelijkheid geven naar sjoel te gaan, geïnspireerd  en betrokken te raken. Deel te nemen aan de dienst op de manier die bij hem of haar past, anoniem of actief, als onderdeel van een gemeenschap die om elkaar geeft.

AMOS ziet sjoel als een positieve beleving, gericht op participatie bijvoorbeeld door veel te zingen en iedereen zoveel mogelijk bij de dienst te betrekken.

MODERN-ORTHODOX

AMOS ziet zichzelf als modern-orthodox. Dat betekent dat wij het orthodoxe Jodendom zien als de kern van het Jodendom. Basis vormt de halacha zoals Moshe die op de berg Sinai heeft ontvangen en de interpretatie daarvan gebaseerd op de discussies door de geleerden daarna.

Modern Orthodox kent 3 belangrijke pijlers:

  • Respect en gelijkwaardigheid voor alle Joden ongeacht hun persoonlijke levenswijze of religieuze associatie (dus in open relatie met iedereen van zowel ultra-orthodox tot Reform)

  • Duidelijke band en solidariteit met de Staat Israel (als begin van de uiteindelijke verlossing)

  • Wetenschap en dialoog als belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de wereld (en daarmee G’ds schepping)

Een leven volgens Tora (de Joodse wet) vormt geen doel op zich, maar geeft het normen en waardestelsel dat belangrijk is om een zinvolle en waardevolle invulling te geven aan het aardse bestaan en een balans te vinden tussen het wereldse en het G’ddelijke.  De mens heeft een vrije keuze om zich hieraan te houden. Als AMOS bieden we echter zoveel mogelijk ingrediënten aan om een leven volgens Tora in een moderne maatschappij in te kunnen vullen.

AMSTERDAM

AMOS is een sjoel in (groot) AMSTERDAM en geen kerkgenootschap. Maar staat open voor iedereen ook van buiten (groot) Amsterdam.

AMOS beschikt echter niet over de infrastructuur (bijvoorbeeld een eigen Beth Din/rabbinale rechtbank) die hoort bij een kerkgenootschap. Vanuit de modern orthodoxe signatuur passen de AMOS opvattingen binnen Nederland momenteel het beste bij het NIK/NIHS voor het aanbieden van een Joodse infrastructuur. AMOS is daarom sinds mei 2013 aangesloten als sjoelgemeenschap van de NIHS. De NIHS heeft daarbij erkent dat AMOS alle vrijheid heeft hoe zij haar sjoeldiensten en activiteiten wil aanpakken.  Voor de motivatie en afspraken met betrekking tot de samenwerking met de NIHS klik hier.

GEGEVENS AMOS

Stichting Amsterdamse Modern Orthodoxe Sjoel, AMOS, KvK 52700534

AMOS heeft een ANBI status, Algemeen nut beogende instellingen

 

OVERWEGINGEN

AMOS heeft diverse gesprekken gevoerd met de NIHS over mogelijke samenwerking. uitgangspunt is daarbij altijd geweest dat AMOS op een onafhankelijke manier willen kunnen functioneren ook binnen de NIHS. AMOS hecht er namelijk heel sterk aan dat iedereen –ongeacht of hij/zij lid is van een Joods Kerkgenootschap- zich bij AMOS thuis voelt en kan blijven voelen. Als inmiddels grootste Amsterdamse sjoel zien wij ook dat de omvang van onze sjoel, verplichtingen en verantwoordelijkheden schept voor de betrokkenheid van AMOS bij de Joodse infrastructuur van Amsterdam.

En; AMOS is een sjoel en geen kerkgenootschap. Zaken die op het terrein van de kerkgenootschappen liggen kunnen wij voor onze bezoekers niet regelen. Die blijven daarvoor afhankelijk van een kerkgenootschap.

VISIE AMOS OP EEN ’KEHILLA NIEUWE STIJL’

Wij zien een transitie van de NIHS –en op termijn bij voorkeur ook andere Joodse gemeenten buiten de NIHS- naar een federatie van sjoels zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk vormgegeven in het United Synagogue model als een gezonde basis voor de toekomstige Joodse gemeenschap met een grote mate van betrokkenheid bij de onafhankelijke ‘eigen’ sjoel in combinatie met het garanderen van de noodzakelijke Joodse infrastructuur van een Kehilla in Nederland.

De sjoel zien wij daarbij als centraal punt en bindmiddel van een levendige gemeenschap, een toegankelijk en menselijk band tussen individu en gemeenschap. De federatie zien wij als waarborg voor de op onderlinge solidariteit gestoelde ‘kerkgenootschappelijke infrastructuur’. De kern van de persoonlijke relatie in een dergelijke gemeenschap ligt dus tussen de sjoel en haar leden. Wij vinden het dan ook logisch dat het lidmaatschap (en de verantwoordelijkheid voor de hoogte en het innen van de lidmaatschapsgelden) in basis via de sjoels verloopt. De sjoels dragen vervolgens voor elk lid een beperkte bedrag af aan de federatie waarmee het lid toegang heeft tot de diensten van de federatie (zoals beth din, mikwa en begraafplaatsen). De centrale organisatie zorgt daarbij voor de financiering en organisatie van de infrastructuur (incl. een bij de omvang van de sjoelgemeenschap passende behuizing), waarbij de sjoelgemeenschap de volledige kosten van exploitatie draagt, inclusief een reële vergoeding voor het door de federatie in de behuizing geïnvesteerde kapitaal.

GARANTIE ONAFHANKELIJKHEID AMOS CRUCIAAL

AMOS heeft in de gesprekken met de NIHS aangegeven dat AMOS er aan hecht om haar basiswaarden ook in een nieuwe structuur te kunnen vasthouden

 1] Belangrijkste is de garantie van de onafhankelijkheid van de sjoels en haar sjoelrabbijn en daarmee de mogelijkheid om onze huidige invulling van sjoelactiviteiten ook binnen de NIHS voort te kunnen zetten.
De in de voorgestelde reglementen opgenomen minimum voorwaarden zijn ons inziens voldoende.

 2] Gelijkwaardige behandeling van alle sjoels binnen NIHS 2.0, waarbij de NIHS/federatie zorgt voor financiering van de sjoelgebouwen en de sjoels verantwoordelijk zijn voor de volledige exploitatie van de sjoels. Voor de financiering van het sjoelgebouw door de NIHS/federatie zullen de sjoels een reële  vergoeding aan de NIHS/federatie (in hun exploitatie) afdragen.
De voorgestelde reglementen voorzien hier in principe in, wel zou AMOS liever zien dat hiertoe duidelijkere criteria worden vastgelegd als richtlijn waarbinnen het bestuur kan handelen, dan het huidige voorstel om telkens per individuele situatie goedkeuring aan de Raad van Toezicht te moeten vragen.

3] Lidmaatschap (en de bepaling van de lidmaatschapsbijdrage) van de federatie loopt in basis via de sjoels, die op hun beurt afdragen aan de federatie voor instandhouding van een gezamenlijk te bepalen (minimum) infrastructuur. Voor de huidige ongebonden NIHS leden kan hierop een uitzondering worden gecreëerd.
Dit zit nog niet in de voorstellen verwerkt. Door in de huidige voorstellen echter ook geen verplichte koppeling tussen betrokkenheid bij (vriend van) AMOS te vragen en het lidmaatschap van de NIHS, zien wij dit voorlopig als overkomelijk.

AMOS Banner.jpg
bottom of page